I'm XiaoFu一条咸鱼咸鱼

XiaoFuFu - bash
root@xiaofu ~ ./tianqi.sh

root@xiaofu ~ cat /me.txt

爱好计算机,会去自学自己感兴趣的一切东西


root@xiaofu ~ sudo rm -rf /过去的自己/*
XiaoFuFu - bash
root@xiaofu ~ ./links.sh

我的其他站点:

root@xiaofu ~ _